Thông báo Tuyển dụng viên chức Ngành Y tế năm 2023

Thứ ba - 03/10/2023 23:14
Thông báo Tuyển dụng viên chức Ngành Y tế năm 2023
 Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:
I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CẦN TUYỂN, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
1. Số lượng chỉ tiêu biên chế cần tuyển: 301 người (trong đó viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 260 chỉ tiêu, viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là 41 chỉ tiêu).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật (nếu có).
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2.2. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn tuyển dụng
Cụ thể về số lượng cần tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức đính kèm.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển cạnh tranh với tất cả các vị trí tuyển dụng.
2. Nội dung, hình thức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Lưu ý:
Đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển đã có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp hoặc trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà trình độ tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, thì các trường hợp này đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học.
Đối với những thí sinh chưa có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hoặc không có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học tương ứng, thì Hội đồng tuyển dụng viên chức phải tiến hành kiểm tra, sát hạch trình độ tin học, ngoại ngữ của thí sinh với trình độ tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Phương thức thực hiện thông qua hình thức tổ chức cho thí sinh dự thi làm bài kiểm tra trắc nghiệm tương ứng trình độ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung, cách thức kiểm tra, sát hạch trình độ ngoại ngữ, tin học được đưa vào quy chế tuyển dụng.
- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:
+ Hình thức thi: Phỏng vấn.
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
-  Đối tượng và điểm ưu tiên:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
- Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Thời gian dự kiến tổ chức Vòng 1 và Vòng 2: Từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023 (cụ thể sẽ có Thông báo sau).
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, PHÍ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bến Tre.
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 (có hướng dẫn điền thông tin vào mẫu Phiếu gửi kèm theo Thông báo này) và chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin được liệt kê trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Trường hợp người dự tuyển đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển phải có văn bản chứng minh kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Người đăng ký dự tuyển viên chức nếu thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng ưu tiên nêu trên thì nộp giấy tờ chứng minh (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Đối với người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng đào tạo theo địa chỉ sử dụng (đào tạo theo đặt hàng) hệ chính quy thì đăng ký dự tuyển tại đơn vị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công công tác.
2. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Y tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Sau khi công nhận kết quả trúng tuyển, Sở Y tế sẽ tiến hành xác minh tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận mà thí sinh kê khai thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển trước khi ban hành Quyết định tuyển dụng.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Từ ngày 04/10/2023 đến hết ngày 02/11/2023, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) hoặc gửi qua đường bưu chính các ngày trong tuần theo thời hạn tiếp nhận Phiếu nêu trên.
Thời gian được tính là nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định đối với việc gửi qua đường bưu chính: Được tính theo ngày đóng dấu bưu điện nơi chuyển thư đi (còn trong thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển), mọi sự chậm trễ so với thời gian quy định do cá nhân tự chịu trách nhiệm, cơ quan tuyển dụng không xem xét giải quyết.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bến Tre, số 39, đường Đoàn Hoàng Minh, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ: 02753.822.164 (Phòng Tổ chức cán bộ Sở).
4. Phí dự tuyển:
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Mọi thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Bến Tre được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Bến Tre và Trang thông tin điện tử theo địa chỉ: https://syt.bentre.gov.vn (mục Thông báo tuyển dụng).
Sở Y tế tỉnh Bến Tre thông báo đến các cơ quan có liên quan và cá nhân có nhu cầu được biết, để đăng ký dự tuyển./.

Tác giả bài viết: Thanh Trọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG TIN VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA GÂY RA (nCoV)
CÔNG KHAI GIÁ BYT
Cổng thông tin tiếp nhận,xử lýphản ánh hiện trường
Thống kê
  • Đang truy cập209
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm175
  • Hôm nay58,367
  • Tháng hiện tại953,561
  • Tổng lượt truy cập27,970,709
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nội dung cung cấp trên website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre:

Liên kết websites
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây